ഈ കാലത്തു മാറ്റങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയുന്നത് വളരെ വിഷമം പിടിച്ച പണിയാണ് ..ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൂടെ ജോലി ചെയുന്ന പലരും പലപ്പോഴും കിട്ടിയ ജോലിയിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചു നില്കുന്നത് ..കൂടുതൽ പഠിക്കാനും വളരാനും ഉള്ള കിതയ്പ്പു അവർക്കില്ല .. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ നമ്മൾ മിടുക്കരാണ് ..പക്ഷെ മാറ്റം അതിനെ ഇപ്പോഴും നാം നോക്കുന്നത് സംശയത്പതമായിട്ടാണ് ..മാറില്ല എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാണ് മാറ്റത്തെ നാം…